Spring 2014

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

8:00

 

 

 

 

 

 

9:00

Chem 1721

 

Chem 1721

Office

Chem 1721

10:00

 

 

Office

Chem 1721

Office

11:00

Chem 1821

Dep't Mtg

Chem 1821

 

Chem 1821

12:00

Office

 

 

Chem 1821

 

1:00

 

 

Office

Office

 

2:00

 

 

Office

 

 

3:00

Chem 4001

 

Chem 4001

 

 

4:00

 

 

 

 

 

5:00