Fall 2013

Mon.

Tue.

Wed.

Thur.

Fri.

8:00

 

 

 

 

 

 

9:00

Chem 1711

Office

Chem 1711

 

Chem 1711

10:00

Chem 1711

Chem 1711

Chem 1711

 

Chem 1711

11:00

 

DepÕt Mtg

 

 

Office

12:00

Chem 3711

Chem 1711

Chem 3711

Chem 3751

Chem 3711

1:00

Office

Office

Office

Chem 3751

 

2:00

Chem 2001

 

Office

Chem 3751

 

3:00

 

 

 

 

 

4:00

 

 

 

 

 

5:00